Szukaj pracy

Ogólne Warunki Umowy

Szanowny Kliencie!

W niniejszym Zbiorze znajdziesz warunki Twojego Wpisu do katalogu i bazy firm BUSINESS NAVIGATOR KATALOG
I BAZA FIRM administrowanego przez Business Navigator. Serwatka, Nowak, Jędrkowiak spółka jawna we Wrocławiu.

§ 1. Definicje.

Użyte w Ogólnych Warunkach Umowy definicje oznaczają:

Spółka – Business Navigator. Serwatka, Nowak, Jędrkowiak sp. j. z siedzibą we Wrocławiu.

Nabywca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.7.2004 r. (Dz. U.2004.173.1807).

Wpis – wpis do BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM obejmujący informacje o firmie (tj. dane, opisy, grafiki) Nabywcy o treści wpisanej przez Nabywcę do formularza zgłoszeniowego na stronie www.baza-firm.com.pl. w zakresie umożliwionym przez Spółkę.

Baza Firm - baza danych ogólnopolskiej bazy firm pod nazwą BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM
pod adresem www.baza-firm.com.pl.

OWU – ogólne warunki umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm.

Usługi i Dodatki do Wpisu – pozycjonowanie Wpisu w Bazie Firm, pogrubienie czcionki Wpisu, tło Wpisu, kolor Wpisu, firmowe logo Nabywcy Wpisu.

Wpis podstawowy – wpis do BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM obejmujący podstawowe dane o firmie Nabywcy w zakresie uznanym przez Spółkę, bez Usług i Dodatków do Wpisu.

Mapka Google – produkt, którego właścicielem i administratorem jest firma Google; udostępniana niekomercyjnie użytkownikom i Nabywcom Bazy Firm.

Konsultant – pracownik Spółki.

§ 2. Przepisy ogólne - zakres obowiązywania.

 1. Zawarte w Zbiorze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej OWU) o Wpis firmy Nabywcy
  do bazy danych ogólnopolskiej bazy firm pod nazwą BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM, (zwanej dalej Bazą Firm) pod adresem www.baza-firm.com.pl., obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych umów o Wpis firmy Nabywcy do bazy danych ogólnopolskiej Bazy Firm pod nazwą BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM, pod adresem www.baza-firm.com.pl, których stroną jest Spółka.
 2. Zbiór OWU nie ma zastosowania do umów zawartych przez Spółkę z konsumentami w rozumieniu art. 221. k.c.
 3. Zbiór OWU ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych przez Spółkę z przedsiębiorcami. Postanowienia umowne niezgodne z OWU zawartymi w Zbiorze, nie obowiązują pomiędzy stronami nawet w przypadku podania ich do wiadomości Spółki; chyba że ich obowiązywanie pomiędzy stronami zostanie pisemnie potwierdzone przez Spółkę.

§ 3. Zawarcie umowy.

 1. Wpisu do Bazy Firm Nabywca dokonuje albo poprzez wpisanie swoich danych firmy Nabywcy do formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.baza-firm.com.pl w zakresie umożliwionym przez Spółkę albo poprzez podanie danych firmy Nabywcy konsultantowi telefonicznemu Spółki wraz z upoważnieniem do ich umieszczenia we Wpisie przez Spółkę.
 2. Wszystkim Nabywcom nowo zarejestrowanym w Bazie Firm, Spółka umożliwia bezpłatną prezentację swoich danych umieszczonych we Wpisie w formularzu zgłoszeniowym, bez Usług i Dodatków do Wpisu, przez okres 12 miesięcy.
 3. Po upływie bezpłatnego okresu 12 miesięcy od zarejestrowania Nabywcy w Bazie Firm, Nabywca traci prawo
  do nieograniczonej edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 1 OWU. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Firm, przechodzi na Spółkę. W tym przypadku Spółka ogranicza Wpis firmy Nabywcy wraz danymi o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do Wpisu Podstawowego.
 4. Procedura opisana w § 3 ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku zawarcia pomiędzy Spółką a Nabywcą umowy
  o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm.
 5. Zawarcie umowy o Wpis do Bazy Firm, następuje poprzez ustne wyrażenie zgody przez Nabywcę wobec telefonicznego konsultanta Spółki na zarejestrowanie Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Firm na czas określony przez Nabywcę.
 6. W przypadku zawarcia umowy o Wpis, Spółka doręcza Nabywcy fakturę VAT z tytułu zarejestrowania Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Firm na czas określony przez strony. Celem umożliwienia edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 2 OWU, Nabywca uzyskuje od Spółki hasło i login.
 7. Cena za Wpis zależna jest od czasu trwania umowy oraz wybranych elementów Usług i Dodatków do Wpisu.

§ 4. Przedmiot umowy.

W ramach umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm, Spółka jako właściciel serwisu www.baza-firm.com.pl pod nazwą BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM, zobowiązuje się udostępniać w serwisie w okresie obowiązywania umowy: przeznaczone do rozpowszechniania dane firmy Nabywcy podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym w zakresie umożliwionym przez Spółkę lub wprowadzone w trybie edycji danych z użyciem hasła
i loginu oraz zamówione przez Nabywcę elementy Usług i Dodatków do Wpisu.

§ 5. Wykonanie umowy.

 1. W okresie 12 miesięcy bezpłatnego Wpisu do Bazy Firm, o którym mowa w § 3 ust. 2 OWU, Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Firm danych firmy Nabywcy podanych
  w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje poprzez ponowne wypełnienie (zmianę lub uzupełnienie danych Nabywcy) i przesłanie Spółce formularza zgłoszeniowego na stronie www.baza-firm.com.pl albo poprzez podanie przez Nabywcę konsultantowi telefonicznemu Spółki danych firmy Nabywcy podlegających korekcie.
 2. W okresie obowiązywania umowy o Wpis Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Firm danych firmy Nabywcy podanych w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje przy użyciu przez Nabywcę hasła i loginu i wymaga wprowadzenia przez Nabywcę w serwisie Bazy Firm pod adresem www.baza-firm.com.pl nowych danych firmy Nabywcy, które podlegają uaktualnieniu w okresie 48 godzin od czasu ich wprowadzenia.
 3. Nabywca dokonuje wprowadzenia Wpisu, jego korekt i uzupełnień we własnym zakresie. Spółka nie jest odpowiedzialna za treść Wpisów Nabywcy.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych
  w korzystaniu z Bazy Firm przez Nabywcę jak też przez osoby trzecie.
 5. Pod pojęciem przeszkody techniczne w korzystaniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, rozumie się: każdego rodzaju przeszkody techniczne uniemożliwiające Nabywcy albo osobom trzecim korzystanie z sieci internetowej, w tym z serwisu na stronie www.baza-firm.com.pl., każdego rodzaju przeszkody techniczne związane
  z funkcjonowaniem serwisu www.baza-firm.com.pl i z internetową emisją Wpisu.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady we Wpisie wynikłe z winy Nabywcy, osób trzecich albo Spółki.
  W przypadku wadliwości Wpisu Nabywcy, Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania
  na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody, w tym związane z przeszkodami technicznymi
  w korzystaniu opisanymi w § 5 ust. 5.
 7. Z przyczyn technicznych Spółka jako administrator serwisu Baza Firm na stronie www.baza-firm.com.pl, jest upoważniona w każdym roku funkcjonowania serwisu Baza Firm i obowiązywania umowy o Wpis do dwukrotnego przerwania (wstrzymania) emisji internetowej serwisu Baza Firm na stronie www.baza-firm.com.pl. przez nieprzerwany czas 24 godzin.
 8. Spółka jest upoważniona do usunięcia z Bazy Firm pod adresem www.baza-firm.com.pl Wpisu zawierającego odesłania (linki) albo treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.
  W przypadku usunięcia Wpisu przez Spółkę na podstawie uprawnienia zawartego w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie zapłacone tytułem wykonania umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu Baza Firm pod adresem www.baza-firm.com.pl. bez uprzedniego poinformowania bądź konieczności uzyskania zgody Nabywcy. Zmiany takie nie stanowią zmiany treści umowy pomiędzy Spółką a Nabywcą, o której mowa w § 4 OWU albo w § 3 ust. 2 OWU.
 10. Na prośbę Nabywcy lub z jego własnej inicjatywy do Wpisu może zostać dołączona Mapka Google. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób administrowania ani zmiany jakie zostaną wprowadzone w tym produkcie przez firmę Google.
 11. Serwis Baza Firm pod adresem www.baza-firm.com.pl, w tym wszystkie Wpisy w serwisie Baza Firm pod adresem www.baza-firm.com.pl od daty umieszczenia i zarejestrowania ich w serwisie Baza Firm pod adresem
  www.baza-firm.com.pl, jest własnością Spółki.

§ 6. Rozwiązanie umowy.

 1. W każdym czasie obowiązywania umowy o Wpis, Spółce przysługuje prawo do rozwiązania umowy o Wpis zawartej z Nabywcą. Rozwiązanie umowy o Wpis następuje z dniem złożenia przez Spółkę pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu, Nabywcy przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym umowa obowiązywała pomiędzy stronami.
 3. W przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę przed końcem jej obowiązywania, Nabywcy nie przysługuje żadne prawo ponad uprawnienie określone w ustępie poprzednim. W tym w szczególności Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody związane z: obowiązywaniem Umowy o Wpis pomiędzy stronami, rozwiązaniem umowy przez Spółkę i z usunięciem Wpisu albo z nakładami związanymi z zarejestrowaniem Wpisu w Bazie Firm.
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Nabywcę przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu bądź samodzielnego usunięcia Wpisu przez Nabywcę z Bazy Firm, kwota wynagrodzenia dla Spółki zapłacona na podstawie § 3 ust. 6 i 7 OWU nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
 5. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Spółką a Nabywcą, oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 3 OWU, Nabywca traci prawo do nieograniczonej edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 1 i ust.2 OWU. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Firm, przechodzi na Spółkę. W tym przypadku Spółka ogranicza Wpis firmy Nabywcy wraz danymi o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do Wpisu Podstawowego.
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Spółką a Nabywcą, oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 3 OWU, Nabywca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec Spółki roszczeń w zakresie sposobu edycji
  i emisji Wpisu w Bazie Firm, w tym do żądania usunięcia Wpisu z serwisu Baza Firm pod adresem
  www.baza-firm.com.pl., chyba że treść Wpisu rażąco narusza interesy Nabywcy bądź zawiera treści nieaktualne.

§ 7. Ochrona praw autorskich / ochrona baz danych.

 1. Zabrania się kopiowania danych z serwisu www.baza-firm.com.pl poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne (crawlery) za wyjątkiem robotów wyszukiwarek dopuszczonych przez właściciela serwisu.
 2. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na obciążenie serwisu www.baza-firm.com.pl.
 3. Jeżeli w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn.zm. – dalej: „Ustawa”) Nabywca gwarantuje, że będą przysługiwały mu do niego prawa przysługujące twórcy w rozumieniu Ustawy, tj. wyłączne autorskie prawa majątkowe.
 4. Z chwilą powstania utworu w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Spółka nabywa na podstawie niniejszej Umowy odnoszące się do niego autorskie niewyłączne prawa majątkowe (Iicencja niewyłączna) na poniższych polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
   w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Nabywca oświadcza ponadto i gwarantuje, że żaden z utworów wytworzonych w ramach wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie obciążony prawami osób trzecich oraz, że praw takich nie będzie naruszał (Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich i odpowiada bezpośrednio względem tych osób
  za wyrządzone im szkody).
 6. Nabywca oświadcza, że utwory, których twórcą nie jest Nabywca, wykorzystywane przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, używane są zgodnie z ich licencją, a Nabywca ma prawo do ich używania. W przeciwnym razie Nabywca zobowiązuje się do uzyskania od właścicieli praw autorskich tych utworów, pisemnej zgody na ich wykorzystanie przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

§ 8. Pozostałe postanowienia.

 1. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych przez Spółkę jako administratora danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem,
  w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Nabywca w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 2. W trosce o wysoką jakość kontaktów telefonicznych przeprowadzanych przez konsultantów Spółki z Nabywcami możliwe jest nagrywanie rozmów handlowych. Służyć to ma ewentualnym rozstrzygnięciom w wypadku nieścisłości lub nieporozumień jakie mogłaby podnieść jedna ze stron.
 3. W przypadku nieważności jednego z postanowień OWU, OWU obowiązują strony w pozostałej części nie dotkniętej nieważnością.
 4. Strony winny dążyć zgodnie do zastąpienia nieważnych postanowień OWU, zmieniając treść postanowień
  w odpowiednim zakresie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
ZA SPÓŁKĘ Marek Serwatka Krzysztof Nowak Leszek Jędrkowiak
BUSINESS NAVIGATOR
SERWATKA, NOWAK, JĘDRKOWIAK SPÓŁKA JAWNA

plac Wolności 7B
50-071 Wrocław
NIP: 898-20-90-539
tel. (71) 734 22 00, fax (71) 734 22 50
e-mail:navigator@baza-firm.com.pl
mBank: 44 1140 2004 0000 3102 4658 2058
Używamy plików cookie. Stosujemy je w celu jak najlepszego dostosowania naszego serwisu do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki związanych z cookies oznacza, że będą one docelowo zapisywanew pamięci podręcznej przeglądarki w Państwa urządzeniu.
Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies.