Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Regulamin korzystania z serwisu praca.baza-firm.com.pl - Business Navigator
Szukaj pracy

Ogólne Warunki Umowy

Szanowny Kliencie!

W niniejszym Zbiorze znajdziesz warunki Twojego Wpisu do katalogu i bazy firm BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM administrowanego przez Business Navigator. Serwatka, Nowak, Jędrkowiak spółka jawna we Wrocławiu.

§ 1. Definicje.

Użyte w Ogólnych Warunkach Umowy definicje oznaczają:

Spółka – Business Navigator. Serwatka, Nowak, Jędrkowiak sp. j. z siedzibą we Wrocławiu.

Nabywca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.7.2004 r. (Dz. U.2004.173.1807).

Wpis – wpis do BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM obejmujący informacje o firmie (tj. dane, opisy, grafiki) Nabywcy o treści wpisanej przez Nabywcę do formularza zgłoszeniowego na stronie www.baza-firm.com.pl. w zakresie umożliwionym przez Spółkę.

Baza Firm - baza danych ogólnopolskiej bazy firm pod nazwą BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM
pod adresem www.baza-firm.com.pl.

OWU – ogólne warunki umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm.

Usługi i Dodatki do Wpisu – pozycjonowanie Wpisu w Bazie Firm, pogrubienie czcionki Wpisu, tło Wpisu, kolor Wpisu, firmowe logo Nabywcy Wpisu.

Wpis podstawowy – wpis do BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM obejmujący podstawowe dane o firmie Nabywcy w zakresie uznanym przez Spółkę, bez Usług i Dodatków do Wpisu.

Mapka Google – produkt, którego właścicielem i administratorem jest firma Google; udostępniana niekomercyjnie użytkownikom i Nabywcom Bazy Firm.

Konsultant – pracownik Spółki.

§ 2. Przepisy ogólne - zakres obowiązywania.

 1. Zawarte w Zbiorze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej OWU) o Wpis firmy Nabywcy
  do bazy danych ogólnopolskiej bazy firm pod nazwą BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM, (zwanej dalej Bazą Firm) pod adresem www.baza-firm.com.pl., obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych umów o Wpis firmy Nabywcy do bazy danych ogólnopolskiej Bazy Firm pod nazwą BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM, pod adresem www.baza-firm.com.pl, których stroną jest Spółka.
 2. Zbiór OWU nie ma zastosowania do umów zawartych przez Spółkę z konsumentami w rozumieniu art. 221. k.c.
 3. Zbiór OWU ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych przez Spółkę z przedsiębiorcami. Postanowienia umowne niezgodne z OWU zawartymi w Zbiorze, nie obowiązują pomiędzy stronami nawet w przypadku podania ich do wiadomości Spółki; chyba że ich obowiązywanie pomiędzy stronami zostanie pisemnie potwierdzone przez Spółkę.

§ 3. Zawarcie umowy.

 1. Wpisu do Bazy Firm Nabywca dokonuje albo poprzez wpisanie swoich danych firmy Nabywcy do formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.baza-firm.com.pl w zakresie umożliwionym przez Spółkę albo poprzez podanie danych firmy Nabywcy konsultantowi telefonicznemu Spółki wraz z upoważnieniem do ich umieszczenia we Wpisie przez Spółkę.
 2. Wszystkim Nabywcom nowo zarejestrowanym w Bazie Firm, Spółka umożliwia bezpłatną prezentację swoich danych umieszczonych we Wpisie w formularzu zgłoszeniowym, bez Usług i Dodatków do Wpisu, przez okres 12 miesięcy.
 3. Po upływie bezpłatnego okresu 12 miesięcy od zarejestrowania Nabywcy w Bazie Firm, Nabywca traci prawo
  do nieograniczonej edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 1 OWU. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Firm, przechodzi na Spółkę. W tym przypadku Spółka ogranicza Wpis firmy Nabywcy wraz danymi o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do Wpisu Podstawowego.
 4. Procedura opisana w § 3 ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku zawarcia pomiędzy Spółką a Nabywcą umowy
  o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm.
 5. Zawarcie umowy o Wpis do Bazy Firm, następuje poprzez ustne wyrażenie zgody przez Nabywcę wobec telefonicznego konsultanta Spółki na zarejestrowanie Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Firm na czas określony przez Nabywcę.
 6. W przypadku zawarcia umowy o Wpis, Spółka doręcza Nabywcy fakturę VAT z tytułu zarejestrowania Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Firm na czas określony przez strony. Celem umożliwienia edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 2 OWU, Nabywca uzyskuje od Spółki hasło i login.
 7. Cena za Wpis zależna jest od czasu trwania umowy oraz wybranych elementów Usług i Dodatków do Wpisu.
 8. W przypadku wskazania adresu e-mail o domenie innej niż podana w powszechnie dostępnych źródłach (np. CEIDG lub strona www), niepozwalającej na identyfikację firmy Nabywcy, ostateczna weryfikacja konieczna do utworzenia wizytówki wymagać będzie dodatkowej weryfikacji ze służbowej skrzynki firmowej.

§ 4. Przedmiot umowy.

W ramach umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm, Spółka jako właściciel serwisu www.baza-firm.com.pl pod nazwą BUSINESS NAVIGATOR KATALOG I BAZA FIRM, zobowiązuje się udostępniać w serwisie w okresie obowiązywania umowy: przeznaczone do rozpowszechniania dane firmy Nabywcy podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym w zakresie umożliwionym przez Spółkę lub wprowadzone w trybie edycji danych z użyciem hasła
i loginu oraz zamówione przez Nabywcę elementy Usług i Dodatków do Wpisu.

§ 5. Wykonanie umowy.

 1. W okresie 12 miesięcy bezpłatnego Wpisu do Bazy Firm, o którym mowa w § 3 ust. 2 OWU, Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Firm danych firmy Nabywcy podanych
  w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje poprzez ponowne wypełnienie (zmianę lub uzupełnienie danych Nabywcy) i przesłanie Spółce formularza zgłoszeniowego na stronie www.baza-firm.com.pl albo poprzez podanie przez Nabywcę konsultantowi telefonicznemu Spółki danych firmy Nabywcy podlegających korekcie.
 2. W okresie obowiązywania umowy o Wpis Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Firm danych firmy Nabywcy podanych w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje przy użyciu przez Nabywcę hasła i loginu i wymaga wprowadzenia przez Nabywcę w serwisie Bazy Firm pod adresem www.baza-firm.com.pl nowych danych firmy Nabywcy, które podlegają uaktualnieniu w okresie 48 godzin od czasu ich wprowadzenia.
 3. Nabywca dokonuje wprowadzenia Wpisu, jego korekt i uzupełnień we własnym zakresie. Spółka nie jest odpowiedzialna za treść Wpisów Nabywcy.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych
  w korzystaniu z Bazy Firm przez Nabywcę jak też przez osoby trzecie.
 5. Pod pojęciem przeszkody techniczne w korzystaniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, rozumie się: każdego rodzaju przeszkody techniczne uniemożliwiające Nabywcy albo osobom trzecim korzystanie z sieci internetowej, w tym z serwisu na stronie www.baza-firm.com.pl., każdego rodzaju przeszkody techniczne związane
  z funkcjonowaniem serwisu www.baza-firm.com.pl i z internetową emisją Wpisu.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady we Wpisie wynikłe z winy Nabywcy, osób trzecich albo Spółki.
  W przypadku wadliwości Wpisu Nabywcy, Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania
  na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody, w tym związane z przeszkodami technicznymi
  w korzystaniu opisanymi w § 5 ust. 5.
 7. Z przyczyn technicznych Spółka jako administrator serwisu Baza Firm na stronie www.baza-firm.com.pl, jest upoważniona w każdym roku funkcjonowania serwisu Baza Firm i obowiązywania umowy o Wpis do dwukrotnego przerwania (wstrzymania) emisji internetowej serwisu Baza Firm na stronie www.baza-firm.com.pl. przez nieprzerwany czas 24 godzin.
 8. Spółka jest upoważniona do usunięcia z Bazy Firm pod adresem www.baza-firm.com.pl Wpisu zawierającego odesłania (linki) albo treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.
  W przypadku usunięcia Wpisu przez Spółkę na podstawie uprawnienia zawartego w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie zapłacone tytułem wykonania umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu Baza Firm pod adresem www.baza-firm.com.pl. bez uprzedniego poinformowania bądź konieczności uzyskania zgody Nabywcy. Zmiany takie nie stanowią zmiany treści umowy pomiędzy Spółką a Nabywcą, o której mowa w § 4 OWU albo w § 3 ust. 2 OWU.
 10. Na prośbę Nabywcy lub z jego własnej inicjatywy do Wpisu może zostać dołączona Mapka Google. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób administrowania ani zmiany jakie zostaną wprowadzone w tym produkcie przez firmę Google.
 11. Serwis Baza Firm pod adresem www.baza-firm.com.pl, w tym wszystkie Wpisy w serwisie Baza Firm pod adresem www.baza-firm.com.pl od daty umieszczenia i zarejestrowania ich w serwisie Baza Firm pod adresem
  www.baza-firm.com.pl, jest własnością Spółki.

§ 6. Rozwiązanie umowy.

 1. W każdym czasie obowiązywania umowy o Wpis, Spółce przysługuje prawo do rozwiązania umowy o Wpis zawartej z Nabywcą. Rozwiązanie umowy o Wpis następuje z dniem złożenia przez Spółkę pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu, Nabywcy przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym umowa obowiązywała pomiędzy stronami.
 3. W przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę przed końcem jej obowiązywania, Nabywcy nie przysługuje żadne prawo ponad uprawnienie określone w ustępie poprzednim. W tym w szczególności Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody związane z: obowiązywaniem Umowy o Wpis pomiędzy stronami, rozwiązaniem umowy przez Spółkę i z usunięciem Wpisu albo z nakładami związanymi z zarejestrowaniem Wpisu w Bazie Firm.
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Nabywcę przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu bądź samodzielnego usunięcia Wpisu przez Nabywcę z Bazy Firm, kwota wynagrodzenia dla Spółki zapłacona na podstawie § 3 ust. 6 i 7 OWU nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
 5. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Spółką a Nabywcą, oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 3 OWU, Nabywca traci prawo do nieograniczonej edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 1 i ust.2 OWU. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Firm, przechodzi na Spółkę. W tym przypadku Spółka ogranicza Wpis firmy Nabywcy wraz danymi o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do Wpisu Podstawowego.
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Spółką a Nabywcą, oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 3 OWU, Nabywca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec Spółki roszczeń w zakresie sposobu edycji
  i emisji Wpisu w Bazie Firm, w tym do żądania usunięcia Wpisu z serwisu Baza Firm pod adresem
  www.baza-firm.com.pl., chyba że treść Wpisu rażąco narusza interesy Nabywcy bądź zawiera treści nieaktualne.

§ 7. Ochrona praw autorskich / ochrona baz danych.

 1. Zabrania się kopiowania danych z serwisu www.baza-firm.com.pl poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne (crawlery) za wyjątkiem robotów wyszukiwarek dopuszczonych przez właściciela serwisu.
 2. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na obciążenie serwisu www.baza-firm.com.pl.
 3. Jeżeli w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn.zm. – dalej: „Ustawa”) Nabywca gwarantuje, że będą przysługiwały mu do niego prawa przysługujące twórcy w rozumieniu Ustawy, tj. wyłączne autorskie prawa majątkowe.
 4. Z chwilą powstania utworu w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Spółka nabywa na podstawie niniejszej Umowy odnoszące się do niego autorskie niewyłączne prawa majątkowe (Iicencja niewyłączna) na poniższych polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
   w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Nabywca oświadcza ponadto i gwarantuje, że żaden z utworów wytworzonych w ramach wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie obciążony prawami osób trzecich oraz, że praw takich nie będzie naruszał (Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich i odpowiada bezpośrednio względem tych osób
  za wyrządzone im szkody).
 6. Nabywca oświadcza, że utwory, których twórcą nie jest Nabywca, wykorzystywane przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, używane są zgodnie z ich licencją, a Nabywca ma prawo do ich używania. W przeciwnym razie Nabywca zobowiązuje się do uzyskania od właścicieli praw autorskich tych utworów, pisemnej zgody na ich wykorzystanie przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

§ 8. Pozostałe postanowienia.

 1. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych przez Spółkę jako administratora danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych i dyrektywie UE RODO. Nabywca w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia, o których mowa w § 9.
 2. W trosce o wysoką jakość kontaktów telefonicznych przeprowadzanych przez konsultantów Spółki z Nabywcami możliwe jest nagrywanie rozmów handlowych. Służyć to ma ewentualnym rozstrzygnięciom w wypadku nieścisłości lub nieporozumień jakie mogłaby podnieść jedna ze stron.
 3. W przypadku nieważności jednego z postanowień OWU, OWU obowiązują strony w pozostałej części nie dotkniętej nieważnością.
 4. Strony winny dążyć zgodnie do zastąpienia nieważnych postanowień OWU, zmieniając treść postanowień
  w odpowiednim zakresie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Spółka przetwarza informacje pozyskane:
  • w drodze indywidualnych kontaktów z klientami
  • z formularza dostępnego na stronie https://www.baza-firm.com.pl/wpis-do-bazy-pl wypełnianego, korygowanego i wysłanego dobrowolnie przez naszych Klientów
  • z emaili od naszych Klientów, z prośbą o dopisanie lub korektę swoich danych, nadsyłanych na adres mailowy firmy navigator@baza-firm.com.pl lub na adresy mailowe naszych pracowników
  • ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

  Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Business Navigator. Serwatka, Nowak, Jędrkowiak Sp.j.
  ul. Mydlana 1
  51-502 Wrocław
  NIP: 8982090539
  KRS: 0000260208

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław lub email: navigator@baza-firm.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie m.in.:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, w przypadku gdy przetwarzanie oparte będzie na wyrażonej zgodzie;
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - na potrzeby realizacji umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Administrator wykorzystuje Państwa dane, wyłącznie udostępnione za Państwa zgodą, w celu budowania bazy danych podmiotów gospodarczych, kontaktów drogą telefoniczną z naszymi pracownikami i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 5. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej, jednak nie dłużej niż:
  • W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie – do czasu wycofania zgody;
  • W przypadku przetwarzania w związku z realizacją umowy – przez czas jej trwania i nie więcej niż 5 lat po jej rozwiązaniu;
  • W przypadku przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – nie dłużej niż 5 lat.
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.
 7. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 8. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
  • kontakt e-mailowy pod adresem: navigator@baza-firm.com.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
   ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
ZA SPÓŁKĘ Marek Serwatka Krzysztof Nowak Leszek Jędrkowiak
BUSINESS NAVIGATOR
SERWATKA, NOWAK, JĘDRKOWIAK SPÓŁKA JAWNA

ul. Mydlana 1
51-502 Wrocław
NIP: 898-20-90-539
KRS: 0000260208
tel. +48 519 121 050
e-mail:navigator@baza-firm.com.pl
mBank: 44 1140 2004 0000 3102 4658 2058